Нові надходження

<— Віртуальна бібліотека НВК

 2019-2020 н.р.
Нова українська школа
Методична література для вчителів початкової школи:

1Антонова О. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» / О. Антонова. – К.: Генеза, 2019. – 96 с.
 Зі сторінок посібника ви дізнаєтеся про психолого-педагогічні аспекти залучення цифрових технологій в освітній процес, особливості використання сучасного програмного забезпечення в 1-2 класах НУШ.
  Посібник містить методичні рекомендації, щодо використання сучасних інтерактивних дошок і STEM-столів в початковій школі, створення ментальних карт на засадах використання програмного забезпечення FreeMind тощо.
 

2Вашуленко М.С. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу: навч.-метод. посібн. / М.С. Вашуленко. – К.: Освіта, 2019. – 192 с.
Новий зміст освіти української школи передбачає впровадження удосконалених підходів для формування якісного освітнього середовища для дитини. Різнобічний розвиток особистості дитини передбачає фокусування на ключових компетентностях, серед яких є уміння читати й розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критично й системно мислити, здатність логічно обгрунтовувати свою позицію та ін. Навчання грамоти у 1 класі та навчання української мови у 2 класі, за умови правильних методичних прийомів, не лише формує навички читання й письма, а й розвиває компетентності, забезпечуючи готовність дитини продовжувати успішне навчання в основній школі.

3Гільберг, Т. Г. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2-х класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – Київ : Генеза, 2019. – 256 с. : іл.
Основною метою посібника є формування відповідних Концепції Нової української школи та Державному стандарту початкової освіти методичних компетенцій учителів початкової школи щодо викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», зокрема у використанні діяльнісного підходу під час організації освітнього процесу.

4Кірик, М. Ю. Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти : навч.- метод. посіб. / Марія Кірик, Людмила Данилова. – Львів : Світ, 2019. – 135 с. : іл.
У посібнику висвітлено особливості реформування початкової школи, подано методичні поради щодо компетентнісно-інтегрованого підходу й навчання молодших школярів, науково-теоретичне обґрунтування нових понять. Аналізуються можливі напрями інтеграції в початковій школі, опанування педагогічними технологіями інтегрованого навчання як одного зі способів організації діяльності молодших школярів у світлі вимог Нової української школи. Наголошено на важливості врахування індивідуальних психологічних і вікових особливостей дітей при організації навчання. Пропонуються елементи сучасних методик, методів, прийомів і засобів навчання, в основу яких покладено систему інтегративного підходу, та шляхи їх використання в навчальному процесі.

5Масол Л.М. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 класах на засадах компетентнісного підходу» / Л.Масол. – К.: Генеза, 2019. – 208 с.: іл.
Запропонований методичний посібник має на меті допомогти вчителям опанувати теорію інтеграції, яка є методологічним і дидактичним фундаментом методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в закладах початкової освіти, а також ознайомитися з інноваційними освітніми технологіями. Для вчителів початкової школи, студентів педагогічних навчальних закладів.

6Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Г. І. Дмитрів, Н. В. Фреїк, О.Т.Владика та ін.]. – Львів : Світ, 2019. – 223 с. : іл.
Навчально-методичний посібник має на меті зорієнтувати користувачів на педагогічне керівництво самопідготовкою здобувача освіти в другій половині дня. Запропоновано модель педагогічного керівництва, структуру, конструктор, алгоритм і методичні рекомендації щодо проведення самопідготовки, ігротеку, інтерактивні та здоров’язбережувальні вправи, ментальні карти, кращі практики й авторські моделі занять самопідготовки.

7Нова українська школа: порадник для вчителя : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Р. Б. Шиян, Н. З. Софій, О. В. Онопрієнко та ін.; за заг. ред. Н. М. Бібік]. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 207 с. : іл.
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» містить матеріали та практичні завдання, які допоможуть учителям створювати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів.

8Фідкевич О.Л. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» / О.Фідкевич, Н. Бакуліна. – К.: Генеза, 2019. – 64 с.
Основною метою посібника є розкриття принципів, істотних ознак та особливостей реалізації формувального оцінювання у І циклі початкової школи (1-2 класи); аналіз відмінностей між формувальним та поточним і підсумковим оцінюванням; характеристика основних етапів формувального оцінювання; презентування техніки такого оцінювання.

9Скворцова С.О. Нова українська школа: методика навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегрованого і компетентнісного підходів: навч.-метод. посібн. / С. Скворцова, О. Оноприєнко. – Х.: Ранок, 2019. – 352 с.
У посібнику подано методику навчання учнів 1 і 2 класів основних питань курсу математики: арифметичних дій  додавання і віднімання чисел у межах 100; табличного множення і ділення; формування поняття задачі й навчання розв’язування простих і складних задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики. У посібнику реалізовано науково-методичні напрацювання авторів, враховано сучасні дослідження про психофізиологічні особливості дітей цифрового покоління.

Посібники для учнів 5-6 класів серії «Шкільна бібліотека»

10Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури : посіб. для 5-6 кл. закл. заг. серед. освіти / авт.-упоряд. М. Чумарна. – Львів : Світ, 2019. – 128 с.: іл. – (Серія “Шкільна бібліотека”).
Міфологічні розповіді, які дійшли до нас, – це не завжди розповіді про тих, хто жив на початку світу. Бо лише на території нашої України знаходять сліди великих міст і поселень віком до 40 і більше тисяч років. Але для нас вони цікаві тим, що доносять відгомін із глибо­кого минулого і приховують у собі велику мудрість наших предків.
Світову скарбницю міфів можна умовно поділити на основні види:
міфи про створення світу, які оповідають про походження космосу, землі, походження небесних світил, сузір’їв; міфи про зародження людства; міфи про героїв-деміургів, що розповідають про діяння героїв, облаштування ними світу для життя людей; міфи про світовий потоп як покарання богів, під час якого рятуються і люди, гідні започаткувати нове людство; міфи про відродження світу і закони безсмертя. Ці міфи в різних варіантах побутують на всіх континентах нашої планети. Вони дивовижно схожі між собою, хоча несуть на собі відбиток світоглядно-релігійних уявлень різних народів. По-різному називаються найвищі божества, причетні до творення світу, але всі вони мають спільні риси, що вказують на знання про універсальні закони всесвіту.

11Бандровський О. Г. Цікаві факти з історії давніх часів : посіб. для 5-6 кл. закл. заг. серед. освіти / О. Г. Бандровський. – К.: Генеза, 2019. – 176 с.: іл. – (Серія “шкільна бібліотека”).
Книжка, сторінками якої можна подорожувати не лише у просторі – країнами, містами чи селами, а й у часі. Найвіддаленіша мандрівка в інші епохи – це подорож в античні часи. Ви зможете відчути себе і мандрівниками, і слідчими, і вченими, адже пізнання подій стародавньої історії потребує уваги, наполегливості й зацікавленості. Дізнаєтесь безліч нових імен і географічних назв, невідомих вам раніше фактів і подій.

12Гільберт Т.Г. Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття : посіб. для 5-6 кл. закл. заг. серед. освіти / Т.Г.Гільберг, Ю.В.Лис, В.В.Совенко. – Харків : Соняшник, 2019. – (Серія “шкільна бібліотека”).
   Посібник містить додатковий пізнавальний матеріал до уроків із природознавства й географії. У ньому наведено історії про відкриття різних географічних об’єктів, цікаві факти з різних розділів географії, деякі факти щодо природних явищ із науковим обгрунтуванням, інструкції для виконання експериментів. Він стане в нагоді для урізноманітнення навчального процесу, а також для підготовки предметних тижнів, географічних свят, конкурсів тощо.

13Каліберда М. С. Захопливий світ біології: посіб. для 5-6 кл. закл. загал. серед. освіти / М. С. Каліберда, В. В. Панов, М. А. Чайковська; за ред. Р. В. Шаламова. – Харків: Соняшник, 2019. – 240 с.: іл. – (Серія «Шкільна бібліотека»).
   Навіщо рослинам вода? За яких умов фотосинтез відбувається найефективніше? Від чого залежить пухкість хлібу? Чому гриби ростуть поряд із рослинами? Для пошуку відповідей на ці та інші запитання читачам і чи­тачкам запропоновані описи численних досліджень: експериментів, спосте­режень, моделювань. Усі види практичної діяльності не потребують склад­ного лабораторного обладнання й можуть бути здійснені навіть у домашніх умовах із використанням доступних реактивів. Кожна тема містить запитан­ня, відповідаючи на які можна розвинути свої мисленнєві навички, навчи­тися аналізувати тримані дослід,ним шляхом результати, шукати причини подій і підсумовувати спостереження. У кінці параграфів наведено додаткові запитання, завдяки яким отримані знання вдасться не лише застосувати, а й розширити.

14Морщавка Ю. О. Антологія. Казка в шкільному курсі літератури: посіб. для 5-6 кл. закл. загал, серед, освіти / автор-упор. Ю. О. Морщавка. – Харків: Соняшник, 2019. – 304 с.: іл. – (Серія «Шкільна бібліотека»).
Посібник охоплює навчальний матеріал українською мовою, передбачений навчальними програмами в шкільному курсі літератури (української, зарубіжної, національних меншин), для обов’язкового/додаткового (самостійного/позакласного) читання. Містить українські народні казки та казки українських письменників, казки народів світу та казки представників етнічних спільнот, які проживають на території України. Словнички, наведені на сторінках книги, пояснюють маловідомі чи діалектні слова у творах, а також розкривають символізм окремих елементів казок у різних культурних традиціях.
Антологія може використовуватись під час вивчення літератури, культур різних народів, їх фольклору на уроках та в позаурочний час.

15Овчарук О.В. Основи споживчих знань. Споживча етика : посіб. для 5-6 класів закл. загал. серед. освіти / О.В.Овчарук, Л.М.Пужайчереда. – К.: : Літера ЛТД, 2019. – (Серія “Шкільна бібліотека”).
Перед вами книжка, яка розповість про життя у світі товарів і послуг, що оточують нас щоденно. Ви дізнаєтеся про те, як потрібно знаходити і купувати товари й послуги, як поводитись у супермаркеті та як обирати необхідну річ або продукт спожи­вання. В цій книжці ви знайдете поради та інформацію, що дадуть вам можливість бути компетентними у ваших пошуках, а це: інформація про товар, його ціну, якість, корисність; інформація про те, де і як знайти необхідну продукцію; яким чином і для чого використати придбану річ. Ця книжка – про етику споживання, про ваше ставлення до різноманітного сві­ту послуг і товарів. Вона полягає в тому, як саме ви ставитеся до продукту, чи вважаєте його якісним і потрібним саме для вас, чи знаєте правила споживання та поведінки в оточенні, пов’язаному зі світом товарів і послуг, а також чи вмієте й чи готові захисти­ти себе від порушення прав споживача.

16Сучасна художня література: посіб. для 5-6 класів заклад. загал. серед. освіти / упоряд. О. Ніколенко, Л. Мацевко-Бекерська, Л. Сакович та ін. – К. : Гра­мота, 2019. – 224 с. – (Серія «Шкільна бібліотека»).
 У посібнику вміщені художні твори сучасних авторів відповідно до навчальних програм з української та зарубіж­ної літератур (для закладів з українською мовою навчання), інтегрованого курсу «Література» (для закладів з навчанням мовами національних меншин). Художні твори представлені в українських перекладах, що сприяє підвищенню рівня воло­діння державною мовою. Тексти подано повністю, скорочено або в ключових епізодах (чи уривках). У виданні також є ін­формація про письменників, аналіз основних сюжетних ліній та образів, коментарі, пояснення незрозумілих елів. Посібник не повторює зміст підручників, а доповнює їх новими матеріа­лами. 

17Терещенко В. М. Навчально-методичний посібник : Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти / В. М. Терещенко, А. О. Панченков. – Харків : Соняшник, 2019. – 256 с.
У посібнику системно репрезентовано новації Українського правопису, схва­леного Кабінетом Міністрів України 2019 року. Надано коментарі щодо сутності та специфіки відповідних норм з погляду історії мови та сучасного стану мовної системи. Окрему увагу приділено методиці опрацювання правописних змін на уроках української мови та інших навчальних предметів.
Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів освіти й усіх, хто використовує Український правопис у професійній практиці.

До уваги педагогічних працівників, батьків та учнів Миронівського академічного ліцею №2 !

 До шкільної бібліотеки надійшли підручники для 8 класів за новою програмою:

 1. Авраменко, О. М. Українська література : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко. – Київ : Грамота, 2016. – 255 с. : іл.
 2. Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Н. Ю. Матяш, Л. І. Остапченко, О. М. Пасічниченко та ін.]. – Київ : Генеза, 2016. – 287 с. : іл.
 3. Буренко, В. М. Англійська мова (8-й рік навчання) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Буренко. – Харків : Ранок, 2016. – 239 с. : іл.
 4. Волощук, Є. В. Зарубіжна література : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Євгенія Волощук, Олена Слободянюк. – Київ : Генеза, 2016. – 288 с. : іл.
 5. Гільберг, Т. Г. Географія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко. – Київ : Грамота, 2016. – 271 с. : іл., карти.
 6. 6. Гісем, О. В. Історія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2016. – 271 с. : іл., карти.
 7. Гісем, О. В. Всесвітня історія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2016. – 255 с. : іл., карти.
 8. Заболотний, О. В. Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – Київ : Генеза, 2016. – 223 с. : іл.
 9. Кондратова, Л. Г. Мистецтво : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Г. Кондратова. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 287 с. : іл.
 10. Лебедєв, Д. В. Трудове навчання (технічні види праці) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Д. В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко. – Харків : ФОЛІО, 2016. – 207 с. : іл.
 11. Мерзляк, А. Г. Алгебра : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Г. Мерзляк. – Харків : Гімназія, 2016. – 239 с.
 12. Мерзляк, А. Г. Геометрія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Харків : Гімназія, 2016. – 207 с.
 13. Морзе, Н. В. Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – Київ : Оріон, 2016. – 240 с. : іл.
 14. Основи здоров’я : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Т. Є. Бойченко, І. П. Василашко, О. К. Гурська та ін.]. – Київ : Генеза, 2016. – 143 с. : іл.
 15. Попель, П. П. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2016. – 236, [3] с.
 16. Трудове навчання (обслуговуючі види праці) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [І. Ю. Ходзицька, В. П. Тименко, О. В. Горобець та ін.]. – Харків : Ранок, 2016. – 255 с. : іл.
 17. Шут, М. І. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2016. – 271 с. : іл.

Культура. Наука. Освіта

  9 

Готуємося до олімпіади з хімії : навчальний посібник / упорядник   Бобкова О.С.; КВНЗ КОР «Академія непевної освіти».  ̶   Біла Церква , КВНЗ КОР «Академія непевної освіти», 2016.  ̶  152 с.

 До посібника увійшли програми підготовки учнів до ІІ (районного/міського) і ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із хімії та олімпіадні завдання, що пропонувалися на даних етапах у Київській області протя-гом 2010-2015 років. До більшої частини завдань різних типів наведено варіанти розв̕ язування, що дасть можливість сформувати узагальнені уміння учнів. Адресовано учням загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтам, учителям хімії, керівникам хімічних гуртків і факультативів.

 

  

 

10

 

Зростаємо дужими : методичний посібник / укладачі : Н.І. Нечипорук, О.П. Голубець, Л.С. Лашкова; КВНЗ КОР «Академія непевної освіти».  ̶   Біла Церква , КВНЗ КОР «Академія непевної освіти», 2016.  ̶  96 с.

У виданні розкрито інноваційні підходи формування здоров̓ язбережуваль-ної компетенції дітей дошкільного віку, відображено використання педагога-ми варіативних фізкультурно-оздоровчих технологій у роботі з дітьми. Посі-бник є результатом напрацювань слухачів обласного опорного  закладу осві-ти з проблеми : «Використання варіативних профілактичних та фізкультур-но- оздоровчих технологій в освітньо-виховному процесі дошкільного нав-чального закладу (центр розвитку дитини) «Росинка» Вишневої міської ради Києво- Святошинського району. Видання призначено для методичних працівників, педагогів дошкільних закладів, батьків.

  

 

11

 

Портал до географічної олімпіади: просте і складне поруч : навчально- методичний посібник / упорядники: Совенко В.В., Пінчук О.Ф.;  КВНЗ КОР «Академія непевної освіти».  ̶   Біла Церква , КВНЗ КОР «Академія непевної освіти», 2016.  ̶  108 с.

Навчально- методичний посібник містить методичні рекомендації щодо підготовки учнів до участі у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олім-піади з географії, а також завдання з географії (теоретичні, бліц-тур, практич-ні, тестові) для навчання учнів, набуття ними досвіду виконання олімпіадних завдань; відповіді до них; перелік рекомендованої літератури. Для учнів, учителів, студентів і абітурієнтів.

 

Подарунок від  автора

 12

Якубенко Б.Є. Польовий практикум з ботаніки. 4-те видання, перероблене та доповнене  ̶  К. : Фітосоціоцентр, 2014.  ̶   400 с.

Навчальний посібник містить основні вимоги до проведення навчальної практики з ботаніки та геоботаніки; самостійного збору і гербаризації рослин, польового, камерального та геоботанічного дослідження лісової, лучної, болотної і польової, синантропної та антропогенно порушеної рослинності.